MedHeilberuf Institut

MedHeilberuf Institut

Transmetim i kualifikuar dhe i plotë i diturisë në fushën e Mjekësisë, Profesionet e Shëndetësisë dhe Shkencat e Kujdesit, si dhe gjuha gjermane profesionale për profesionet mjekësore.

Në rolin e një institucioni arsimor ndërdisiplinor, Instituti MedHeilberuf është specializuar në transmetimin e kualifikuar të diturisë dhe trajnimit në fushën e mjekësisë, profesioneve mjekësore dhe shkencave të kujdesit. Përveç mësimdhënies së njohurive dhe aftësive teorike dhe praktike për profesionet mjekësore akademike dhe joakademike, ne gjithashtu jemi specializuar në mësimdhënien e terminologjisë mjekësore dhe gjuhës profesionale. Përmbajtja e transmetuar përputhet me diturinë aktuale të kërkuar për ushtrimin e profesionit në Gjermani dhe gjuhën profesionale të disiplinave përkatëse.

Koncepti drejtues i MedHeilberuf Institut është:

 • MedHeilberuf Institut ofron programe të specializuara arsimore, trajnime dhe kurse vazhduese, seminare, kurse përgatitore për provime të specializuara dhe të njohurive, kurse përshtatjeje dhe integruese, si dhe programe komplekse dhe individuale të arsimit dhe emigracionit për profesionistët e shëndetësisë nga jashtë, pavarësisht nga gjinia, feja dhe origjina.
 • Pasi procesi i njohjes dhe emigracionit në Gjermani për mjekët, infermierët dhe profesionistët e shëndetësisë nga jashtë sjell me vete shumë pengesa burokratike dhe profesionale, ne i ndihmojmë pjesëmarrësit tanë dhe institucionet mjekësore në të gjitha hapat e procesit të njohjes, nga përgatitja deri te fillimi faktik i punës në të gjitha nivelet. Në këtë kontekst, ne bashkëpunojmë ngushtë me agjencitë e punës përkatëse.
 • Të gjitha kurset janë të orientuara drejt udhëzimeve aktuale mjekësore dhe shkencore dhe parimeve ligjore në Gjermani. Në qendër të aktivitetit tonë janë njohuritë aktuale në mjekësi dhe shkencë, kompetenca ndërkulturore, komunikimi i sigurtë në përditshmërinë e punës klinike dhe integrimit të qëllimshëm teorik dhe praktik të profesionistëve të shëndetësisë në tregun e punës gjerman.
 • Për të përmbushur standardet më të larta të cilësisë, MedHeilberuf Institut punon vazhdimisht për të përmirësuar shërbimet e tij. Ne merremi me zhvillimin e mjetëve mësimore aktuale dhe inovative, mediat mësimore dhe platformat online të mësimit dhe aplikacionet. Të dhënat e mbledhura por edhe reagimet e nxënësve tanë përdoren për optimizimin e vazhdueshëm të ofertës së mësimit si dhe për qëllime shkencore dhe kërkimore.
 • Ne vlerësojmë trajtimin e drejtë, vlerësimin dhe paanshmërinë brenda MedHeilberuf Institut. Ne vlerësojmë një klimë të hapur dhe të ndërsjellë të vlerësimit. Ne mbesim te kompetenca dhe angazhimi i të gjithë atyre që janë të përfshirë në arsimimin.

Karakteristikat e kurseve nga MedHeilberuf Institut:

Në bazë të kërkesave aktuale të sistemit shëndetësor dhe arsimor gjerman, MedHeilberuf Institut ka zhvilluar një program të plotë arsimor dhe përshtatjeje për mjekët dhe profesionistët e shëndetësisë nga jashtë.

Mësimi nga MedHeilberuf Institut është:

 • Futja në përditshmërinë klinike të Gjermanisë përmes fushave të veprimit në mjekësi
  Mësimi i veçorive të sistemit shëndetësor dhe sigurimit gjerman, si dhe njohja e strukturës së punës në klinikë
 • Përshtatje e qartë dhe e thelluar e profesionistëve në sistemin shëndetësor gjerman
  Futja në kulturën e vendit me fokus në zhvillimin e kompetencave ndërkulturore
 • Njohuri praktike të profesioneve mjekësore dhe kujdesore
  Futje e plotë në njohuritë profesionale dhe terminologjinë me praktikë intensive të gjuhës dhe promovimin e komunikimit ndërkulturor
 • Përgatitje për provimet e gjuhës profesionale dhe provimet mjekësore të njohurive
  Përgatitje e qëllimshme për provimin e gjuhës profesionale (FSP) dhe provimin e njohurive (KP) me anë të teksteve mësimore të aprovuara dhe protokolleve aktuale të provimit të absolventëve tanë.

FAQ - Pyetjet e bëra më shpesh:

Sa kohë zgjat emigrimi në Gjermani?

Mesatarisht kalohen 6 deri në 11 muaj deri në emigrimin në Gjermani dhe 6 muaj të tjerë deri në njohjen e përfundshme të diplomës profesionale dhe fillimin e punës si specialist.

A mund të emigroj në Gjermani me familjen time?

Po, pas njohjes së suksesshme dhe fillimit të punës, qeveria federale gjermane ju lejon të paraqisni një kërkesë për bashkim familjar. Edhe bashkëshortët dhe fëmijët mund të emigrojnë në të ardhmen në Gjermani.

A mund të refuzohet kërkesa ime?

Shërbimi 'Konsulencë' përfshin analizën e plotë të dokumenteve dhe kontrollin nëse emigrimi në Gjermani është i mundur në rastin konkret. Nëse ka ndonjë pengesë, do t'ju informojmë paraprakisht. Çdo proces i njohjes është unik, prandaj afatet, procedurat dhe kushtet për punësimin përcaktohen individualisht.

Ç'është një vendim mungesë?

Mungesat e ashtuquajtura janë ndryshimet midis diplomës tuaj profesionale dhe diplomës shtetërore të rregulluar në Gjermani për profesionin përkatës. Pas përpunimit të kërkesës për njohje, institucioni i njohjes jep një vendim mungesë për specialistin.

Mungesat janë një numër i caktuar orësh në praktikën klinike dhe/ose teorinë. Profesionali i shëndetësisë mund të kompensojë këto mungesa në dy mënyra: Ose përmes pjesëmarrjes në kursin e teorisë-praktikës në kuadër të një kursi përshtatës, ose duke kaluar një provim të njohurive me gojë. Për mjekët dhe profesionet akademike nga vendet jashtë BE-së, provimi i njohurive me gojë është i nevojshëm në shumicën e rasteve.

Për të kaluar provimin e njohurive, kërkohet një përgatitje e kujdesshme dhe me kohë. Ju këshillojmë të përgatiteni paraprakisht vetë ose me ndihmën e kursit përkatës në platformën tonë online të edukimit.

Nga ç'varet mundësia e një marrëveshjeje punësimi?

Mundësia e punësimit varet nga disa faktorë: nga posedimi i një diplome profesionale mjekësore të njohur në vendin tuaj, njohuritë tuaja në gjuhën gjermane dhe gjuhën profesionale dhe kërkesa rajonale në profesionin tuaj në Gjermani.

A është e detyrueshme një intervistë aplikimi?

Po, intervista e aplikimit është e detyrueshme. Pas intervistës së aplikimit, punëdhënësit mund të vlerësojnë nëse jeni i përshtatshëm për stazhin / vizitën në klinikë dhe një marrëveshje punësimi të mundshme.
Në varësi të klinikës së zgjedhur, ne mund të zhvillojmë intervistën e aplikimit pjesërisht online dhe ende para hyrjes në Gjermani.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.